SnabblänkarElevpärmen


Innehållsförteckning

 1.    Till Dig som är elev i Sollentuna Musikklasser
 2.    Skolan i Sollentuna - Sollentuna Musikklasser - mål och visioner, timplan   
 3.    Vem, var och när: adresser, telefonnummer
 4.    Arbetslag- ledningsgrupp
 5.    Läsårsdata för läsåret 2017-2018
 6.    Elevhälsan
 7.    Föräldrasamverkan - utvecklingssamtal
 8.    Elevråd – elevinflytande
 9.    Läroplan - nationella prov – betyg
10.   Trivsel- och ordning
11.    Sjukanmälan, ledighet
12.    Policy för lägerskolor och klassresor
13.    Handlingsplan mot ogiltig frånvaro
14.    Handlingsplan mot mobbning
15.    Skolmat
16.    Fritidsgården Qben
17.    Råd till föräldrar angående hantering av klasskassa och klassresor
18.    Försäkringsinfo

 


 1. Till Dig som är elev i Sollentuna Musikklasser


Gamla och nya elever i Sollentuna Musikklasser hälsas härmed välkommen till skolan! Vi som arbetar här hoppas att du ska få en fin skoltid. Om du känner att du behöver hjälp med något så är det lärares och övrig personals uppgift att ställa upp. Dra dig inte för att tala med oss.
 

Du läser nu elevpärmen. Denna är ett försök att förbättra kontakten mellan hemmet och skolan. Från vår sida vill vi på ett samlat sätt informera om stort och smått, rutiner och regler m.m. på skolan. 
 

Sollentuna Musikklasser har läsåret 2016-2017 ca 390 elever i år 4-9. Alla klasser är tvåparallelliga förutom årskurs 6 där vi detta läsår har tre klasser.
Skolan ingår i KSS- Kommunala Skolan i Sollentuna
 

Sollentuna Musikklasser är en välutrustad skola. Vi delar vissa lokaler och skolgård med Häggviksskolan.
Naturvetenskapliga ämnen har laborationssalar för både biologi, fysik/teknik och kemi, slöjdsalar för både trä, metall och textil, en trevlig hemkunskapssal och en fantastisk bildsal.

Till musikundervisningen disponerar vi tre salar och vi använder flitigt vår fina aula till repetitioner och konserter.
Idrottsundervisningen har inte bara en gymnastiksal utan även tillgång till Häggvikshallen.


Det finns ett ordspråk som på latin lyder: Per aspera ad astra.

På svenska ungefär: Genom svårigheter når vi stjärnorna. Med andra ord; för att nå ett mål måste man anstränga sig. Låt oss hjälpa dig att nå dina mål.    


Välkommen och lycka till
      Åse Mellerstedt
Rektor, Sollentuna Musikklasser 
         
» Till toppen

 


 2.    Skolan i Sollentuna - Sollentuna Musikklasser

       Barn och Ungdomsnämnden


Barn och Ungdomsnämnden (BUN), politiskt tillsatt, har det övergripande ansvaret för skola och barnomsorg i Sollentuna genom att ange mål och utvärdera dessa. För att på närmare håll följa verksamheten tillämpar BUN ett system med kontaktpolitiker.

Sollentuna kommun tillämpar i förskola och skola ”kundvalsmodellen”. Detta innebär att föräldrar/barn väljer vilken skola man vill gå i. Den skolan tilldelas en skolpeng. Varje kommunal skola bildar en självständig resultatenhet vars inkomster helt baseras på den skolpeng varje elev ger.

      Sollentuna Musikklasser

Sollentuna Musikklasser är en 4-9 skola med två paralleller  (årskurs 6, tre klasser detta läsår) och ca 390 elever. I vår skola ges musiken mer tid än i andra grundskolor. Därför följer vi en något annorlunda timplan. Målen för skolans ämnen är desamma som i andra grundskolor.

Musikundervisningen sker klassvis. Varje klass består av 27-31 elever. Grundstenen i musikundervisningen är körsång. Ingen individuell undervisning ges i sång eller instrument.
Vi bedriver en utåtriktad konsertverksamhet i olika former. Varje år brukar vi göra en stor Lucia-julkonsert där alla elever deltar. Alla årskurser ger både större och mindre konserter under läsåret, allt efter klassernas utveckling.

För att öka elevernas möjlighet till kunskapsinhämtning sker en del av undervisningen i olika gruppkonstelationer, halvklassvis eller ibland med två lärare i klassen. I matematik har  vi i de flesta årskurser två lärare/klass under alla matematiklektioner.
Genom denna satsning på ökad lärartäthet skapar vi en flexibel undervisningssituation för elever och personal. 

Om ni har frågor runt gruppindelningar, kontakta er mentor. 

       Sollentuna Musikklassers vision

Sollentuna MusikKlasser - Skolan Med Kvalitet - Vi ger lärandet lust och mening

I glädje och gemenskap och med alla sinnen växer våra elever till kreativa och självständiga individer
     

Vår timplan
Ämne Antal minuter per vecka
År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9
             
Bild    30     60     60     60     60     60
Hemkunskap     30     65  65
Idrott   100    100    100   100   100   100
Musik   240   240   200   205   205   205
Slöjd     70      70     70   80     80     80
Svenska   260   250  260   160   160   160
Engelska   100   120   120   120   120   120
Matematik   180   180   180   150   150   150
SO   180   180   180   200   190   190
NO   140   140   140   200   200   200
Språkval         90   150   150   150
             
Totalt minuter
per vecka
1300 1340 1430 1425 1480 1480

» Till toppen3.    Vem, var och när: adresser, telefonnummer


Telefonnummer
Växel 579 221 00  
Rektor 579 221 02 Åse Mellerstedt
Biträdande rektor 579 221 18 Helena Åhman
Rektorsassistent 579 221 03 Leena Lahti
Frånvaroanmälan av elever 579 221 12 Direkt i Infomentor alternativt på telefonsvarare 57922112 före klockan 08.00. Övrig frånvaroanmälan görs också på samma nummer, telefonsvararen
lyssnas av löpande under dagen.
Skolbibliotekarie 579 221 30 Lena Nodemar
Skolkurator 579 221 08 Monica Meregalli
SYV, studie- och yrkesvägledare 579 221 29 Annette Mäkelä
Skolsköterska 579 221 09 Kajsa Ernfors
Skolläkare   träffas efter överenskommelse med skolsköterskan
Husmor, skolmåltiderna 08579 220 29
Mobil: 073 915 28 88
Elouise Rongas
elouise.rongas@se.issworld.com 
Fritidsgården Qben 579 221 46  
Besöksadress Sollentunavägen 267 C
Postadress Box 445
181 24 SOLLENTUNA
Adress till hemsidan http://www.edu.sollentuna.se/smk/
E-postadress sollentunamusikklass@edu.sollentuna.se


» Till toppen

 


 
4.    Arbetslag - ledningsgrupp

Arbetslag och ledning

Läsåret 2017- 2018 arbetar musikklasserna i följande två arbetslag

A-lag åk 4-6                 A-lag åk 7-9

Varje arbetslag består av sex klasser och ett antal lärare (åk. 7-9 sju klasser).
De flesta av lärarna arbetar i flera årskurser och en del arbetar över arbetslagsgränserna.

» Klicka här för att se arbetslagen


Om du har frågor som rör undervisningen eller skolan kontakta mentor eller någon annan lärare i arbetslaget.


Skolledningen består av rektor och en biträdande rektor.

Varje arbetslag representeras av en arbetslagsledare.

Åse Mellerstedt          Rektor          579 221 02         
Helena Åhman Biträdande rektor 579 221 18
Annika Carselid Arbetslagsledare åk 4-6 579 221 13
Helena Drakwall Abetslagsledare åk 7-9 579 221 14
Fadi Petersson Fritidsgårdsföreståndare         579 221 46


» Till toppen

 
5.    Läsårsdata för läsåret 2016-2017

Ett antal halva studiedagar tillkommer under terminerna.

Information om förändring av schematider för eleverna under HT 2017.

Datum           Ändrad tid

alla elever i år 4-7 slutar 12.30
 alla elever i år 4-7 slutar 12.30
 alla elever i år 4-7 slutar 12.30
 
På dessa dagar har eleverna en förändrad, något kortare skoldag. Motsvarande tid som går bort är utlagda i elevens schema under hela läsåret.

Lunch serveras som vanligt och för de elever som vill kommer det att finnas möjligheter att vara på Fritidsgården Qben.
 

 Hösterminen 2017

Måndag 21 augusti Skolstart
åk 5-9, 9.00-14.00
Åk 4 enligt specialschema hela vecka 34
Torsdag 12 oktober Studiedag, elever lediga
Vecka 44 30/10 - 3/11 Höstlov
     
Fredag   22 december Terminens sista skoldag, eleverna komplediga för Julkonsert

Totalt 83 skoldagar

Vårterminen 2018

Tisdag  9 januari Terminens första skoldag
Måndag 6 februari Studiedag, alla elever lediga, datum ej bestämt
Vecka 9 26/2-2/3 Sportlov
Vecka 14 3-6/4 Påsklov
Måndag 30 april Studiedag
Tisdag 1 maj LOV
Torsdag - fredag 10 - 11/5 LOV
Onsdag  6 juni LOV
Tisdag  12 juni Läsårets sista skoldag och skolavslutning
Totalt 97 skoldagar    

178 skoldagar på hela läsåret 16/17

 

» Till toppen
6.    Elevhälsan

I första hand är det lärarna i arbetslagen som skall ge eleverna stöd och hjälp. Om arbetslagen anser att deras resurser är otillräckliga ber de om stöd från elevhälsoteamet (EHT). Detta leds av rektor Åse Mellerstedt. Där ingår bitr.rektor, speciallärare, kurator, skolsköterska och i vissa fall SYV (studie- och yrkesvägledare). Teamet träffas regelbundet i elevhälsokonferens (EHK) vid vilken man diskuterar aktuella elevhälsofrågor och åtgärder som rör elevernas skolgång.

Skolsköterska: Kajsa Ernfors har telefonnummer 579 221 09. Kajsa finns från och med detta läsår på skolan alla dagar i veckan. Skolsköterskan sköter den löpande elevhälsovården både via kontinuerliga klassvisa hälsoundersökningar och i individuella kontakter med elever och föräldrar. Skolsköterskan kan ej behandla skador eller hälsoproblem uppkomna under fritiden.

Skolläkare: har bland andra skolor ansvaret för Sollentuna Musikklasser. Hon finns i skolan en halv dag i veckan. Om ni vill komma i kontakt med skolläkaren sker detta via skolsköterskan – se telefonnummer ovan.

Kurator: Monica Meregalli finns i skolan alla dagar i veckan..
Telefon 579 221 08. I kurators uppgifter ingår att följa upp och kontakta elever som har svårigheter. Dels genom handledning stötta lärare och övrig personal och dels genom egna enskilda samtal eller samtal i grupp hjälpa till att finna lösningar. Samarbete med föräldrar och hemmiljö är viktiga. Kurator är också den som har kontakter med de sociala myndigheterna när så behövs.

SYV, studie- och yrkesvägledare: Annette Mäkelä.
Telefon 579 221 29. Annette har ansvaret för alla arbetslivskontakter på skolan, framförallt vid praoverksamheten. Hon har vidare hand om vägledning och information till elever och föräldrar inför årskursövergångar och gymnasieval.
Om du har funderingar, frågor eller kanske bara vill bolla dina tankar kring studie- och yrkesval så får du gärna kontakta Annette på telefon eller via mejl. Du når henne på torsdagar och fredagar mellan klockan 08.00-16.30.


 

Skolpsykolog: Pari Isazadeh arbetar i första hand med utredningar.

» Till toppen


 

7.    Föräldrasamverkan 

 

Samverkan mellan hem och skola sker på olika sätt och olika nivåer enligt nedan:

Den enskilda eleven
Syftet är här att främja hans/hennes utveckling, arbete och resultat. Detta sker genom regelbunden planering och uppföljning i utvecklingssamtal där mentor, elev och förälder är jämbördiga parter.
Dessutom sker spontana kontakter mellan mentor/lärare och hemmet vid behov. Vid utvecklingssamtalet upprättas en individuell utvecklingsplan -IUP. Föräldrarnas samverkan under utvecklingssamtalet är av stor betydelse.

Varje förälder skall inbjudas till minst ett samtal per termin.

Klass/mentorsgrupp
Syftet är att skapa en trygghet och sammanhållning i den mindre gruppen. Föräldrarna bör ges möjlighet att lära känna varandra och även att lära känna andra barn i gruppen. Det skall också finnas tillfälle att diskutera frågor och problem som är aktuella för den lilla gruppen. Arbetslaget/skolan ansvarar för att föräldramöten ordnas minst en gång per termin.

I varje klass delas föräldrarna in i olika ansvarsgrupper. Musiklärarna gör denna gruppindelning och grupperna kan skifta beroende på aktuella aktiviteter. En stor del av arbetet har varit att hjälpa till med praktiska arrangemang runt konserter och framträdanden. Mycket av den utåtriktade verksamheten i musikklasserna bygger på föräldramedverkan på olika sätt.

Exempel på ansvarsgrupper:
•    Aktivitetsgruppen: ordnar sociala sammankomster för klassen tex klassfest
•    Konsertgruppen: stödfunktion för alla aktiviteter runt konserter

I början av läsåret/terminen informerar musikläraren om grupperna.
 
Musikklassernas föräldraråd

Musikklassernas föräldraråd leds av rektor. Föräldrarådet arbetar med olika frågor för att stötta elever och personal i musikklasserna. 

Varje klass representeras av en person i föräldrarådet och träffas regelbundet under läsåret. Dessa representanter ska fungera som en länk mellan föräldrarådet och klassen.


»För mer information om föräldrarådet se här!Utvecklingssamtal - IUP

Utvecklingssamtalet är samtal mellan mentor, elev och förälder och ska ske minst en gång/termin. Syftet är att eleven ska få stöd i sitt fortsatta lärande. Utvecklingssamtalet är inte ett tillfälle för betygssättning. Här markeras endast om eleven har uppfyllt målen eller ej. Om elev inte uppfyllt målen kan en åtgärdsplan eller ett åtgärdsprogram upprättas. Inbjudan till samtal görs skriftligt och samtalen hålls under dagtid.
Varje samtal bör vara ca 30 min.

Vid samtalet antecknas nuläge, vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras. Innan samtalet avslutas skall en Individuell Utvecklingsplan (IUP) upprättas. Den skall dels innehålla skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling (gäller årskurs 4 och 5 där betyg inte ges), dels en planering av hur skolan ska arbeta för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt mot de nationella målen. Där bör även framgå vad eleven och vårdnadshavaren kan göra och ansvara för. De skriftliga omdömena ska relatera elevens kunskapsutveckling till den pedagogiska planering som ligger till grund för undervisningen.

Målen utvärderas och omarbetas vid nästa utvecklingssamtal. 

För ytterligare information se
Skolverkets hemsida www.skolverket.se
”IUP och skriftliga omdömen”

» Till toppen

 


 

 

8.    Elevråd – elevinflytande

Sollentuna Musikklasser har två elevråd ett för åk 4-6 och ett för åk 7-9. Elevråden driver frågor som rör skolan. Runt vissa frågor samverkar elevråden i SMK och Häggviksskolan.

Varje klass utser två elevrådsrepresentanter, en ordinarie och en suppleant. En av dessa representanter deltar i elevrådsmöte som hålls ca en gång per månad. Varje klass ansvarar för att hålla klassråd ca en vecka innan elevrådsmötet.
Vid varje elevrådsmöte deltar en av skolans lärare och i vissa fall någon från skolledningen.

Elevrådet skall på alla sätt verka för ett gott arbetsklimat, framföra kritik på arbetsförhållanden på skolan men också att komma med förslag som kan förbättra arbetsklimatet för eleverna.

Vid vissa tillfällen vill kommunen ta del av ungdomars synpunkter och då bör elevrådets representanter vara beredda att ställa upp.

Att bli utsedd till elevrådsrepresentant är ett hedersuppdrag!

» Till toppen

 


 

 

9.    Läroplan - nationella prov och betyg

Betyg ges varje termin i årskurs 6,7,8 och 9 i grundskolan.

Eleverna får betyg i alla ämnen vid varje terminsslut från och med sjätte klass utom språkval - i detta ämne ges betyg först i årskurs 7.


Skriftliga omdömen
I samband med utvecklingssamtalen ges i årskurs 4 och 5 ett skriftligt omdöme i Infomentor.
I årskurs 6-9 ges en kommentar i Infomentor i varje ämne som komplement till betyget. 


Nationella prov HT 2017 och VT 2018
Nationella prov ges i
År 6 - ämnesprov i svenska, engelska, matematik.
År 9 - ämnesprov i svenska, engelska, matematik, so och no.


Under den period som de nationella proven pågår beviljas ingen ledighet. 


Du förälder som är intresserad av att ta del av läroplanen, kursplaner eller kriterier för betygssättning - besök skolverkets hemsida www.skolverket.se eller ta kontakt med ditt barns lärare.


Nedan följer provdatum för åk 6 och åk 9:

De muntliga delproven i svenska, engelska och matematik genomförs från och med läsåret 2015/2016 på hösten.
De nationella proven består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar. 

Provdatum för ämnesproven i årskurs 6, HT 2017

Ämnesprov Vecka Provdatum
Engelska 45-50 7/11 - 16/12
Matematik 45-50 7/11 - 16/12
Svenska 45-50 7/11 -  16/12 

 

Provdatum för ämnesproven i årskurs 9, HT 2017

Ämnesprov Vecka Provdatum
Engelska 45-50  7/11 - 16/12
Matematik 45-50  7/11 - 16/12
Svenska 45-50  7/11 - 16/12Provdatum för ämnesproven i årskurs 6, VT 2018

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.


Ämnesprov Vecka Provdatum
Svenska, svenska som andraspråk 6  7/2
Svenska, svenska som andraspråk  9/2
Engelska 18  3/5
Engelska 18   5/5
Matematik 14   3/4
Matematik 14   5/4


Provdatum för ämnesproven i årskurs 9, VT 2018

Ämnesproven i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

Ämnesprov Vecka Provdatum
Svenska, svenska som andraspråk 11   15/3
Svenska, svenska som andraspråk 11  17/3
Engelska 17   25/4
Engelska 17  27/4
Biologi/ Fysik/ Kemi 14   4/4
Biologi/ Fysik/ Kemi fr.o.m. v. 10  ej tidsbunden
Matematik 19   10/5
Matematik 19  12/5
Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18   2/5
Geografi/ Historia/ Samhällskunskap/ Religionskunskap 18   4/5


Senast granskad: 2016-08-
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten

» Till toppen
10.   Trivsel och ordning


Föräldrar och elever kan förvänta sig av skolan…

    Att vi strävar efter hög kvalitet i vår verksamhet

    Att all personal arbetar för att skapa trygghet för eleverna

    Att vi bemöter alla jämlikt

    Att vi strävar efter en lugn och trygg miljö inne och ute

    Att skolan polisanmäler brottsliga handlingar


Vi förväntar oss av dig som elev....

    Att du passar tiden

    Att du ansvarar för dina saker och att du har med dig material till lektionerna.

    Att du har med dig din dator/iPad laddad och klar till varje lektion om inte annat är överenskommet

    Att du tar av dig ytterkläder och mössa inne i klassrummet eller i matsalen

    Att du visar andra respekt och hänsyn samt är aktsam om skolan och dess inventarier

    Att du använder ett vårdat språk

    Att du inte tar med dyrbara/värdefulla föremål till skolan. Skolan ersätter inte egendom som försvinner under skoltid

    Att du bidrar till en lugn arbetsmiljö i klassrum och korridorer.  

    Att du har mobiltelefon avslagen och ej synlig under lektionstid - (om ingen annan överenskommelse finns i 
    arbetslaget). År 4-6 se tillägg nedan.

    Att du inte äter godis eller tuggummi under lektionstid. År 4-6 se tillägg nedan.

    Att du inte cyklar, åker skateboard och liknande under skoltid

    Mopeder skall parkeras på anvisad plats och får inte framföras på skolgården

    Att du inte kastar snöboll under skoltid

    
Tillägg som gäller så 4-6

    Att du inte lämnar skolområdet under skoltid utan att först tala med din lärare.

    Att du inte äter godis eller tuggar tuggummi under skoltid.

    Att du lämnar in din mobiltelefon vid skoldagens början.Vi förväntar oss av dig som förälder...

    Att du via infomentor sjukanmäler ditt barn vid sjukdom, alternativt ringer till
    telefonsvararen.
    Övrig frånvaroanmälan kan mejlas till skolan eller lämnas på telefonsvararen som lyssnas
    av löpande under dagen.

    Att du hjälper ditt barn att komma i tid

    Att du stöttar ditt barn när det gäller skolarbete/hemuppgifter
 
    Att du ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för sin skoldag

    Att du tar del av information från skolan

    Att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal 

Om inte skolans regler åtföljs händer följande:

1.    Tillsägelse av vuxen

2.  Om eleven inte rättar sig efter tillsägelsen kontaktas hemmet

3.   I vissa fall upprättas ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen
      tillsammans med elev/förälder/mentor

Vid grövre förseelser gör vi från skolans sida polisanmälan och därmed kopplas även sociala myndigheter in. Polisanmälan görs av någon inom skolledningen – samtidigt informeras hemmet om åtgärden.
   
16 augusti 2016


» Till toppen
11.    Sjukanmälan, ledighet

Om en elev blir sjuk och måste stanna hemma från skolan, skall förälder/vårdnadshavare anmäla detta före kl 8.00 den aktuella dagen. Detta görs via Infomentor eller Sollentuna kommuns sida för inloggning.
 

Vid frånvaro del av dag måste anmälan göras till telefonsvararen på 08 579 221 12 eller via mejl lenod_s@edu.sollentuna.se. Ange då vilken tid det gäller.
 

Obs! Om sjukanmälan inte gäller flera dagar måste sjukanmälan göras varje dag!
 

Om vi saknar en elev som ej är frånvaroanmäld så anger vi det i infomentor och då får ni ett sms med följande text: ”Efternamn, Förnamn har haft ogiltig frånvaro. Detta går ej att svara på. /Sollentuna Musikklasser”.
 

Vi kan tyvärr inte själva bestämma vad som ska stå i meddelandet, då det är ett standardiserat SMS som gäller samtliga kunder som använder infomentor. Om ni får ett sådant sms så ringer ni till frånvarotelefonen 08 579 22112 och lämnar ett meddelande eller så ringer ni Lena Nodemar: 08 579 22130 eller Leena Lahti: 08 579 22103.
 
Här ser ni mer information om hur ni loggar in på Infomentor/skolportalen:
» Anmäla frånvaro via kommunens hemsida i mobilen i skolplattformen/infomentor.
» Anmäla frånvaro via kommunens hemsida via dator i skolplattformen/infomentor.
 

Om sjukdomen blir långvarig kontaktas skolsköterskan och i förekommande fall skolläkaren.
 

Mentor, arbetslaget samt övrig berörd personal följer upp aktuella frånvarolistor och tar nödvändiga kontakter med föräldrar. Om så behövs tas kontakt med skolsköterska, kurator och skolledning.


 

Ledigheter:
På ledighetsblanketten nedan framgår vilka bestämmelser som gäller för ansökan om ledighet.
pdf_icon.pngLedighetsblankett
Vi från skolan vill att ni föräldrar, så långt möjligt, undviker att begära längre ledigheter för era barn. Ansvaret för att ta igen vad en elev missat under en ledighet åvilar eleven/föräldrarna.

Ledighet under Nationella proven beviljas i regel inte.

» Till toppen
12.    Policy för lägerskolor och klassresor

Lägerskolor

Lägerskolor är en verksamhet inom skolans ram. Med lägerskolor avses undervisning förlagd utanför skolans lokaler, med ansvarig personal från skolan som står för den pedagogiska planeringen. Lägerskolor görs i studiesyfte.
För att uppfylla kommunens säkerhetsföreskrifter krävs föräldramedverkan (antal föräldrar beror på antal medföljande barn samt barnens ålder).

Lägerskolor ska vara väl förankrade hos samtliga barn och föräldrar i klassen/gruppen och planeras i god tid. Skolledningen ska presenteras ett utkast till program som ska godkännas innan lägerskolan kan genomföras.
Lägerskolor ska inte kosta något för elever och medföljande personal.

Klassresor

Klassresor är resor som initieras och arrangeras av föräldrar. Dessa resor bör förläggas utanför skoltid.
Under klassresor gäller inte skolans försäkring och skolan har inget ansvar.
Personal följer i regel inte med på klassresor. Klassresor bekostas av föräldrar.

Vi hänvisar även till den före detta föräldraföreningens (numera föräldrarådets) ”Riktlinjer och rekommendationer till klasser som ordnar klassresor” som tagits fram efter en enkätundersökning som genomfördes bland föräldrar under hösten 2004.

» Till toppen
13.    Handlingsplan mot ogiltig frånvaro

Enligt gällande förordningar råder skolplikt för barn mellan sju år och till dess eleven gått ut åk 9.
Ansvaret för att barnet fullgör sin skolplikt delas av kommun och vårdnadshavare. 

Vid ogiltig frånvaro arbetar Sollentuna Musikklasser enligt Sollentuna kommuns handlingsplan "Frånvarotrappan" mot ogiltig frånvaro.

Vid första tillfället
Mentor kontaktar vårdnadshavaren och elev samma dag som ogiltig frånvaro förekommer.

Vid fortsatt ogiltig frånvaro
Mentor anmäler eleven till Elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet beslutar vem/vilka som tillsammans med mentor fortsätter samtala med eleven och vårdnadshavaren. Samtalen dokumenteras skriftligt och en åtgärdsplan upprättas.

» Till toppen
14.    Handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling

Vår målsättning är att göra Sollentuna Musikklasser till en mobbningsfri skola.
Vi vill att alla ska trivas och vara trygga. Att arbeta med mobbning är allas ansvar.
All personal, elever och föräldrar måste hjälpas åt att skapa en mobbningsfri skola.

I skolans likabehandlingsplan kan ni läsa om hur SMK arbetar förebyggande mot mobbning och kränkande behandling.
Där finns också en beskrivning hur vi arbetar om något inträffar - den s.k. åtgärdstrappan.

Vi har sedan 2007 arbetat utifrån Olweusprogrammets modell mot mobbning. Skolan är sedan hösten 2014 en certifierad Olweusskola.

DEFINITION AV MOBBNING

Mobbning är när en eller flera personer upprepade gånger under en tid trakasserar en annan person. Det är just upprepningen som är den viktiga faktorn, enstaka konflikter och bråk är inte mobbning.

Att trakassera kan t ex vara att

 Elevhälsoteamet
ska ha en samlad kunskap om hur mobbningssituationen på skolan ser ut samt ge råd och stöd till arbetslaget/lärare kring mobbningsfrågor. Representanter från gruppen kan tillsammans med lärare vara med i samtal med elever/föräldrar. Elevhälsoteamet arbetar med att förebygga mobbning och ta hand om och se till att aktuella fall löses på bästa sätt.

Elevhälsoteamet lå 17-18
 - speciallärare
Tua Stillman-speciallärare
Åse Mellerstedt - rektor
Helena Åhman- bitr.rektor
Annette Mäkelä - SYV
Kajsa Ernfors - skolsköterska
Monica Meregalli - kurator

» Till toppen
15.    Skolmat

Lunchen är viktig för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen
och givetvis för att kunna växa och utvecklas i övrigt. Samtidigt ger den ett behövligt tillfälle att ta igen sig mellan
för- och eftermiddagens lektioner.
Lunchrasten är den längsta stunden då man kan umgås med sina klasskamrater och koppla av från skolarbetet.

Husmor för skolmåltiden är Elouise Rongas som har gedigen erfarenhet av måltidsverksamhet.
Hon nås på telefon 08579 220 29, Mobil: 073 915 28 88, mejl elouise.rongas@se.issworld.com.
Ta kontakt med husmor om ditt barn har ngn form av matallergier.


Du som förälder har ett speciellt ansvar och en möjlighet att påverka ditt barns hälsa och välbefinnande i skolan. Det är tyvärr inte ovanligt att elever tycker det är tufft att tala illa om skolmaten även när maten är bra. När detta inträffar är det risk att eleverna får för sig att de inte ska äta pga grupptrycket.

Tänk över dina möjligheter att bidra till att ditt barn äter ordentlig på lunchen. Tala med ditt barn om hur viktigt det är att äta av skolmaten för att orka med hela skoldagen, speciellt under den period man växer.
MÄTTA BARN= KREATIVA OCH AKTIVA BARN

Vi vill ju alla att barnen ska tillgodogöra sig undervisningen och trivas under skoldagen.

Genom matrådet förs en dialog mellan elever och ansvarig för skolmåltiden. Då deltar personal från köket samt ansvariga från ISS. Eleverna ges tillfälle att ställa frågor och komma med förslag omkring det som rör skolmaten men också få besked om det som inte ligger inom ramen för skolmåltiden.

Alla klasser är representerade i matrådet även någon från skolledningen deltar på mötena. Ungefär två gånger per termin träffas matrådet.

Trivsel och ordning i matsalen

På vår skola eftersträvar vi en trevlig miljö för både elever och vuxna.

Därför måste vi alla respektera de regler som gäller i matsalen:

Om alla hjälps åt kan vi säkert skapa den matro och miljö som vi alla är värda.

» Till toppen
16.    Fritidsgården Qben

Qbens rastverksamhet
Har öppet alla skoldagar kl. 09:00-13:00 för alla elever i Sollentuna Musikklasser.
Café, pingis, biljard, m.m.

Eftermiddagsverksamhet
Måndag - fredag kl. 14:00-17:00 för inskrivna i åk 4-6
Mellanmål, pingis, biljard, innebandy, tv-spel, film, pyssel, keramik, fotbollsteknik, boll lek, pilates, musik, lek, spel, m.

Kvällsöppet
måndag - onsdag:18:00 – 21:45
torsdag: STÄNGT
fredag: 18:00 – 22:45
lördag 12:00 – 16:00, vid varje lördag erbjuds något utöver det vanliga, då vi endast denna dag har möjlighet att göra saker med er ungdomar under dagtid. Vi anordnar utflykter, åker på event, chillar i parker, softar på museum, och så ofta vi kan tar vi med oss grillen, vi på Qben älskar grillat!

Vill du veta mera?
Ring: 579 221 47 / 48
www.qben.se
E-post: qben@edu.sollentuna.se

Välkommen!
Fadi, Annica & Oskar 


» Till toppen
17. Råd till föräldrar angående hantering av klasskassa och klassresor

Det är påfallande ofta som det kommer frågor om klasskassa och klassresor till föräldraföreningens styrelse.
Mönstret som börjar framträda är att de flesta frågor är kopplade till att arbetet startat utan att det har funnits tydliga överenskommelser om ”varför” och ”hur”.

Enkelt uttryckt kan man säga en klass som samlar pengar till ett eller annat syfte är som vilken ekonomisk förening eller intresseorganisation som helst eftersom det är pengar involverade. Dessutom handlar det ofta om ganska stora summor. En förening har stadgar som styr syfte med verksamheten, medlemsavgifter, hur medlen ska användas och vad som händer om någon slutar/kommer till och hur föreningens pengar ska hanteras om den upphör.

Det finns säkert någon eller några föräldrar i varje klass som är vana att arbeta på detta sätt och föräldraföreningen för Sollentuna Musikklasser uppmanar all klasser att dra nytta av dessa erfarenheter när det kommer till klasskassa och klassresor.

Eftersom skolan inte kan eller får vara inblandad i insamling av pengar eller verksamheter som genomförs av föräldrarna är detta dokument inte någon policy. För att underlätta arbetet med klasskassa och insamlingen av pengar till klassresor har vi satt samman en lista på frågor som behöver besvaras av föräldrarna och eleverna tillsammans för att undvika framtida problem.
I fortsättningen kommer föräldraföreningen i första handa att hänvisa till denna frågelista när det kommer upp frågor kring klasskassan och dess hantering samt rekommendationer kopplade till klassresor.

Innan man börjar en insamlingsrutin i klassen


Innan man beslutar sig för en klassresa
Klassresor blir ofta ett minne för livet. För att resan ska bli ett så positivt minne som möjligt är det viktigt med goda förberedelser och ett genomtänkt genomförande. De allra flesta klassresor uppfyller detta krav och de som arrangera resan har gjort ett utomordentligt arbete. Anledningen till att denna checklista finns med över huvud taget är att det har förekommit att alla elever inte har upplevt klassresan som positiv. Föräldraföreningen vill inte på något sätt avråda från klassresor, utan snarare försöka bidra till att ännu fler resor blir så lyckade som alla involverade vill och hoppas.
Innan en ”rese-grupp” börjar sitt arbete bör SAMTLIGA föräldrar diskutera och vara eniga om följande:

» Till toppen18. Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat olycksfallsförsäkring hos Sverigeskador AB.


Försäkringen omfattar bland annat alla kommunens barn och ungdomar.


Vill du göra en skadeanmälan, följ länken nedan. Eftersom det finns en preskriptionstid är det viktigt att snarast anmäla en skadan. Efter preskriptionstiden får man ingen ersättning. Lämpligast är att förälder eller annan vårdnadstagare anmäler skadan till försäkringsbolaget.


I försäkringsbeskedet finns en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning.


»Läs mer på Sollentuna.se

» Till toppen


 
Se våra filmer


Se filmer

Bildgalleri

   Se bilder

Musikspelare